Category
Roy Strassberg

Roy Strassberg
Jazz House
14.75 x 15.75 x 16 in