Category
Roy Strassberg

Roy Strassberg
House and Chimney Form
Ceramic
27.5 x 12 x 8 in