Category
Roy Strassberg

Roy Strassberg
Green House Form
Ceramic
10.5 x 7 x 7 in