Category
Roy Strassberg Vessels

Roy Strassberg

Black & White Bottle

Ceramic

17.5 x 9.5 in