Category
Roy Strassberg

Roy Strassberg
Bone Box with Fragments
11 x 15 x 7.25 in